ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. เกี่ยวกับเอกสารนี้:

1.1 เอกสารนี้ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไข ("เงื่อนไข", "เงื่อนไขเหล่านี้") ของการขายเทคโนโลยี iSEMC ("iSEMC") ที่ซื้อโดยตัวแทนจำหน่าย บริษัท A&D กลุ่มการจัดซื้อ ผู้ใช้ปลายทาง ลูกค้ารายย่อย หรือใดๆ นิติบุคคลอื่น ("ผู้ซื้อ")

1.2 iSEMC อาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อคำสั่งซื้อใดๆ ที่ PURCHASER ส่งไปแล้ว

2. คำจำกัดความ:

2.1 ในเงื่อนไขเหล่านี้ข้อกำหนดต่อไปนี้จะมีความหมายดังต่อไปนี้:

- วันทำการ: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นธนาคารหรือวันหยุดราชการอื่น ๆ

- สัญญา: ข้อตกลงเกิดขึ้นเมื่อ iSEMC ตกลงที่จะจัดหาสินค้าให้กับผู้ซื้อในราคาที่ตกลงร่วมกัน และรวมถึงเงื่อนไขเหล่านี้ด้วย

- ที่อยู่จัดส่ง: ที่อยู่จัดส่งที่ผู้ซื้อแจ้งไว้กับ iSEMC

- สินค้า: สินค้าที่ผู้ซื้อสั่งซื้อ

- ราคา: ราคาของสินค้าที่แจ้งโดย iSEMC และตกลงที่จะจัดหาสินค้าให้กับผู้ซื้อ

- iSEMC: iSEMC Technology ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศจีน โดยมีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหลัก: +86 10 69412688

- ผู้ซื้อ: บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่สั่งซื้อสินค้าจากเทคโนโลยี iSEMC

3 การประยุกต์ใช้:

3.1 เงื่อนไขเหล่านี้ใช้กับคำสั่งซื้อทั้งหมดที่วางโดย PURCHASER เว้นแต่จะมีการเขียนและตกลงกันข้อกำหนดอื่น ๆ ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จะนำมาใช้

 

4. ราคา:

4.1 รายการราคา โบรชัวร์และแค็ตตาล็อกทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น และราคาของสินค้าทั้งหมดจะต้องได้รับการยืนยันโดย iSEMC เมื่อผู้ซื้อทำการสั่งซื้อ ข้อเสนอใด ๆ ที่ iSEMC ทำเพื่อจัดหาสินค้า ที่ ราคาบางอย่างจะยังคงเปิดอยู่เป็นเวลา 30 วันเท่านั้น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในใบเสนอราคาของ iSEMC หลังจากช่วงเวลาดังกล่าว ข้อเสนอ iSEMC จะถูกถอนออก

 

5. ใบสั่งซื้อ:

5.1 สัญญาการจัดหาสินค้าระหว่าง PURCHASER และ iSEMC จะเกิดขึ้นเมื่อ iSEMC แจ้งให้ PURCHASER ทราบถึงราคาของสินค้าและเงื่อนไขในที่นี้ ("คำสั่งซื้อ") และผู้ซื้อประสงค์ที่จะดำเนินการสั่งซื้อสินค้า

5.2 คุณสามารถส่งใบสั่งซื้อทางอีเมลไปยังตัวแทนขายของเรา ใบสั่งซื้อทั้งหมดต้องมี: ข้อมูลการเรียกเก็บเงินที่สมบูรณ์ของคุณรวมถึงที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินผู้ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลการจัดส่งที่ครบถ้วน (สถานที่ที่ควรส่งสินค้า) รวมทั้งที่อยู่ทางกายภาพผู้ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์และข้อกำหนดพิเศษในการจัดส่ง (คำขอจัดส่งพิเศษอาจมีค่าจัดส่งเพิ่มเติม) และช่วงวันที่จัดส่งที่ร้องขอ (สำคัญมาก - ดูด้านล่าง )

วันที่จัดส่งที่ร้องขอเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นของคำสั่งซื้อ การไม่ระบุวันที่จัดส่งจะส่งผลให้มีการจัดส่งสินค้าทันทีที่พร้อม การระบุวันที่จัดส่งที่เร็วกว่าเวลานำที่ระบุไว้สำหรับสินค้าในคำสั่งซื้อจะส่งผลให้มีการจัดส่งสินค้าทันทีที่พร้อม หากต้องการวันที่จัดส่งที่เฉพาะเจาะจงโปรดระบุช่วงวันที่ที่ยอมรับได้เนื่องจากอาจไม่สามารถจัดส่งในวันที่ระบุได้ หากไม่สามารถรับใบสั่งซื้อได้จนถึงวันที่กำหนดโปรดระบุวันที่ "ไม่มาก่อน" ด้วยความเข้าใจว่าคำสั่งซื้อจะมาถึงเมื่อใดก็ได้หลังจากวันดังกล่าวและไม่จำเป็นต้องมาถึงในวันถัดไป

5.3 ใบสั่งซื้อที่รับทราบโดย iSEMC ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้หากไม่ได้รับความยินยอมจาก iSEMC ซึ่งความยินยอมอาจมีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับข้อตกลงของลูกค้าในการชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหรือเพิ่มเติมอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกที่ร้องขอ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงร้อยละยี่สิบห้า (25% ) ค่าธรรมเนียมการยกเลิกหากคำสั่งซื้อถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงภายในเวลาอย่างน้อยสามสิบ (30) วันก่อนวันจัดส่งตามที่คาดไว้ตามที่รับทราบ สินค้าที่มีตัวเลือกแบบกำหนดเองไม่สามารถยกเลิกหรือส่งคืนได้

6 การจัดส่ง:

6.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทั้งหมดจะต้องชำระโดย PURCHASER เว้นแต่ iSEMC จะตกลงเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร

6.2 การจัดส่งจะเป็นไปตามที่อยู่จัดส่งที่ผู้ซื้อระบุไว้ในการสั่งซื้อ จะไม่มีการรับทราบคำสั่งซื้อหรือดำเนินการโดยไม่มีที่อยู่จัดส่งที่ได้รับการยืนยัน

6.3 iSEMC ไม่ยอมรับความรับผิดต่อความเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง ความเสี่ยงทั้งหมดในสินค้าจะส่งต่อไปยังผู้ซื้อเมื่อสินค้าออกจากคลังสินค้า iSEMC

6.4 เวลาในการจัดส่งทั้งหมดเป็นเวลาโดยประมาณและอาจมีการเปลี่ยนแปลง ความล่าช้าในการจัดส่งใด ๆ จะไม่ทำให้ผู้ซื้อมีสิทธิ์ในการระงับการชำระเงินเพื่อปฏิเสธการรับสินค้าการรับค่าปรับหรือการยกเลิกสัญญา

6.5 เป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อในการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเข้าถึงที่อยู่ในการจัดส่งที่ปลอดภัยเพียงพอสำหรับผู้ซื้อสินค้าที่สั่งซื้อโดยคำนึงถึงขนาดน้ำหนักและจำนวนมากของผู้ซื้อสินค้าที่สั่งซื้อ หากสินค้าที่สั่งซื้อไม่สามารถโหลดออกได้เนื่องจากการเข้าถึงไม่เพียงพอสินค้าอาจถูกส่งคืนไปยังคลังสินค้าขนส่งสินค้าและ อาจมีค่าธรรมเนียมคลังสินค้าการขนส่งสินค้าเพิ่มเติมและค่าธรรมเนียมการจัดส่งซ้ำเพิ่มเติม

6.6 เป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ซื้อได้วัดพื้นที่ที่จะติดตั้งสินค้า (ตลอดจนพื้นที่ทั้งหมดในการเข้าถึงพื้นที่ติดตั้ง) อย่างถูกต้องเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเข้าถึงอย่างเพียงพอ

พิจารณาขนาดน้ำหนักและจำนวนมากของผู้ซื้อสินค้าที่สั่งซื้อ

6.7 หากผู้ซื้อไม่อยู่เพื่อรับสินค้าหรือผู้ซื้อปฏิเสธที่จะรับมอบสินค้าอย่างไม่มีเหตุผล iSEMC อาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลของ PURCHASER ในการส่งคืนสินค้าไปยังคลังขนส่งสินค้า ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บที่สมเหตุสมผล และค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลสำหรับการส่งมอบสินค้าอีกครั้งให้กับ PURCHASER ไม่ว่าในกรณีใด การปฏิเสธการจัดส่งถือเป็นการยกเลิกคำสั่งซื้อหรือการเรียกร้องให้กู้คืนหรือปฏิเสธการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อ

7. เหตุสุดวิสัย:

7.1 แม้ว่า iSEMC จะพยายามดำเนินการตามคำสั่งซื้อทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในเวลานำที่เสนอไว้ แต่สถานการณ์บางอย่างที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ iSEMC อาจทำให้ไม่สามารถทำเช่นนี้ได้ สถานการณ์เหล่านี้รวมถึงภัยธรรมชาติ เช่น อัคคีภัย น้ำท่วม พายุรุนแรง บริการขัดจังหวะข้อพิพาทแรงงาน การกีดกัน ความยากลำบากในการขนส่ง เครื่องจักรขัดข้อง การผิดนัดของซัพพลายเออร์ ความล้มเหลวของซัพพลายเออร์ในการจัดหาสินค้าหรือส่วนประกอบ หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น. iSEMC มีสิทธิ์และได้รับเวลาในการ (i) ขอข้อตกลงอื่นกับผู้ซื้อ (ii) ไม่จัดหาสินค้าอีกต่อไปและคืนเงินเต็มจำนวนแก่ผู้ซื้อ หรือ (ii) จัดหาสินค้าก็ต่อเมื่อสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องอนุญาต

 

8. เงื่อนไขการชำระเงิน:

8.1 ผู้ซื้อตกลงที่จะชำระราคาค่าจัดส่งและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ตกลงกัน เราขอแนะนำให้ PURCHASER ใช้การโอนเงินทางโทรเลข (T / T) เป็นวิธีที่ใช้บ่อยที่สุดในประเทศจีนหากผู้ซื้อต้องการใช้เงื่อนไขการชำระเงินอื่น ๆ เช่นเลตเตอร์ออฟเครดิตที่เห็น (L / C ที่เห็น) หรือเอกสารต่อต้านการชำระเงินที่เห็น ( D / P ที่เห็น) ผู้ซื้อควรยืนยันกับตัวแทนขายของเราก่อนทำการสั่งซื้อใด ๆ

8.2 เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่นเงื่อนไขการชำระเงินสำหรับสินค้าจะเป็น 70% ของราคาที่ชำระล่วงหน้า ณ เวลาที่สั่งซื้อและยอดเงินที่ต้องชำระก่อนวันที่จัดส่ง การผลิตคำสั่งซื้อจะไม่เริ่มจนกว่าจะได้รับการชำระเงินมัดจำ 70% แรก หากทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะใช้เวลานำผลิตภัณฑ์พิเศษ 4 สัปดาห์หรือน้อยกว่าการชำระเงินเต็มจำนวนจะครบกำหนดทันทีที่สั่งซื้อ

8.3 ข้อกำหนดใดๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน 8.2 ที่นี่ ต้องมีการขอสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติจาก iSEMC

8.4 ชำระใบแจ้งหนี้ทั้งหมดได้ที่สำนักงานจดทะเบียนของ iSEMC/ หรือผ่านบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ กรณีไม่ชำระเงินตามกำหนด

iSEMC มีสิทธิ์ (i) ได้รับดอกเบี้ยจาก PURCHASER 1% ต่อเดือนสำหรับจำนวนเงินคงค้างทั้งหมด (ii) จะได้รับจาก PURCHASER อีกจำนวน 10% ของจำนวนเงินคงค้างทั้งหมดหรือ $100 (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า) และ/หรือ (iii) ระงับและ/หรือยุติโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ข้อตกลงทั้งหมดกับ PURCHASER (รวมถึงสัญญานี้) โดยไม่มีการชดเชยหรือคืนเงินใดๆ ที่ชำระภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว

8.5 Visa, MasterCard และ Western Union ยอมรับโดยมีค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 3.75%

8.6 การชำระเงินทั้งหมดจะต้องทำในกองทุนของสหรัฐอเมริกา

 

9. ข้อบกพร่องและข้อร้องเรียน:

ผู้ซื้อ 9: 1 จะต้องตรวจสอบสินค้าทันทีเมื่อมาถึง at ที่อยู่ในการจัดส่ง

9.1.1 ขั้นตอนในการดำเนินการเมื่อได้รับสินค้า

(i) ยืนยัน COUNT

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับกล่องจำนวนมากตามที่ระบุไว้ในใบเสร็จการจัดส่ง หากพบปัญหาการขาดแคลนโปรดสังเกตว่ามีกี่กล่องที่สั้นในใบเสร็จการจัดส่งของผู้ขนส่งและให้คนขับจดบันทึกปัญหาการขาดแคลนในสำเนาของคุณ

(ii) ตรวจสอบแต่ละกล่องอย่างละเอียดเพื่อรับความเสียหาย

หากมองเห็นความเสียหายให้จดข้อเท็จจริงนี้ไว้ในใบเสร็จการจัดส่งและให้คนขับจดบันทึกความเสียหายบนสำเนาของคุณอย่างชัดเจน หากคุณสงสัยว่าเนื้อหาในกล่องอาจเสื่อมสภาพให้ยืนยันว่ามีไดรเวอร์อยู่ในขณะที่คุณเปิดกล่องและร่วมกันตรวจสอบสิ่งต่างๆ นอกจากนี้ควรสังเกตความเสียหายที่ซ่อนอยู่ในใบเสร็จรับเงินและสำเนาของคุณด้วย อย่าลืมเก็บสำเนาของคุณไว้

(iii) ทันทีหลังจากจัดส่งเปิดกล่องทั้งหมดและตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

ควรเปิดกล่องทั้งหมดและตรวจสอบเนื้อหาเพื่อหาความเสียหายที่ซ่อนอยู่

(iv) รายงานปัญหาใด ๆ ไปยังฝ่ายบริการลูกค้าของ iSEMC ทันที (+86 10 69412688)

หากพบความเสียหายควรรายงานรายละเอียดให้ iSEMC ทราบทันที การไม่รายงานความเสียหายที่ซ่อนอยู่ภายใน 5 วันตามปฏิทินของวันที่จัดส่งอาจส่งผลให้ผู้ขนส่งปฏิเสธการเรียกร้องและค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้าอาจเป็นความรับผิดชอบของคุณ

9.1.2 ขั้นตอนในการดำเนินการเมื่อผู้ขนส่งทำการตรวจสอบสินค้าที่เสียหาย

(i) มีรายการที่เสียหายในพื้นที่รับ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เคลื่อนย้ายสิ่งของที่เสียหายออกจากพื้นที่รับสินค้า อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิ่งของที่เสียหายกล่องวัสดุบรรจุภัณฑ์ด้านในและใบเรียกเก็บเงินค่าขนส่ง อย่าลืมเก็บใบเสร็จการจัดส่งของคุณไว้เนื่องจากจะต้องใช้เป็นเอกสารประกอบเมื่อมีการยื่นข้อเรียกร้อง

(ii) หลังจากผู้ตรวจสอบกรอกรายงานแล้วโปรดอ่านอย่างละเอียดก่อนลงนาม

หากคุณไม่เห็นด้วยกับคำแถลงใด ๆ ของผู้ตรวจสอบในรายงานอย่าลงนาม เว้นแต่การซ่อมแซมจะเป็นที่น่าพอใจอย่างสมบูรณ์ให้แน่ใจว่าผู้ตรวจสอบร้องขอการเปลี่ยนในรายงานการตรวจสอบ สามารถสั่งซื้อสินค้าใหม่ได้ก็ต่อเมื่อรายงานระบุว่า "แทนที่"

(iii) ดำเนินการต่อเพื่อรักษาสินค้าที่เสียหาย

แม้ว่าการตรวจสอบจะเสร็จสิ้นแล้ว แต่สิ่งของที่เสียหายจะไม่สามารถนำมาใช้หรือกำจัดได้หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ขนส่งหรือ iSEMC หลังจากการเรียกร้องได้รับการตัดสินแล้ว ผู้ขนส่งจะมารับสินค้าที่เสียหายหรือส่งจดหมายขอให้คุณกำจัดสินค้า

9.2 หากผู้ซื้อมีข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือสภาพภายนอกของสินค้า หรือข้อร้องเรียนอื่น ๆ เกี่ยวกับสินค้าที่เห็นได้อย่างสมเหตุสมผล ผู้ซื้อต้องแจ้ง iSEMC ณ เวลาที่จัดส่งและบันทึกไว้ในสำเนาต้นฉบับของเอกสารการขนส่งและ/หรือรายงานการจัดส่ง

9.3 หากผู้ซื้อมีข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับข้อบกพร่องที่มองไม่เห็นในสินค้า ผู้ซื้อต้องแจ้ง iSEMC ทันทีที่พบข้อบกพร่อง การส่งคืนสินค้าใดๆ จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรของ iSEMC

9.4 การยอมรับสินค้าที่ส่งคืนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ iSEMC เสมอ และไม่ได้ระบุข้อตกลงของ iSEMC ในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืน การมีอยู่ของการร้องเรียนไม่ได้เป็นการปลดเปลื้องผู้ซื้อจากภาระผูกพันของผู้ซื้อในการชำระราคาตามวันครบกำหนดที่ระบุไว้

9.5 โดยไม่ จำกัด เฉพาะข้างต้น ผู้ซื้อจะไม่มีสิทธิ์คืนสินค้าหาก:

(i) สินค้าผลิตตามข้อกำหนดของผู้ซื้อหรือปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับผู้ซื้อ หรือ (ii) ผู้ซื้อได้แทรกแซงหรือแก้ไขสินค้าในทางใดทางหนึ่ง

10. การเก็บรักษา:
·10.1 จนกว่าจะชำระราคาเต็มจำนวน iSEMC จะยังคงเป็นเจ้าของสินค้าและสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิม
10.2 ในกรณีที่มีการชำระเงินล่าช้า iSEMC มีสิทธิ์เรียกคืนสินค้าจากผู้ซื้อด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. การสิ้นสุด:

11.1 หากผู้ซื้อไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันใดๆ ของผู้ซื้อภายใต้สัญญาหรือปฏิบัติตามการรับประกันใดๆ ที่กำหนดไว้ด้านล่าง iSEMC มีสิทธิ์ที่จะยุติสัญญาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าสินค้าทั้งหมดที่ผ่านการผลิตซึ่งได้จัดส่ง (หรือมีกำหนดจัดส่ง) ให้กับผู้ซื้อและจะต้องชำระค่าเสียหายทั้งหมดโดยมีจำนวนเงินคงที่ขั้นต่ำ 30% ของราคาที่ตกลงกัน (หรือในกรณีของการสั่งซื้อ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ปรับแต่งเองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นแบบไม่ได้มาตรฐานหรือการกำหนดค่าแบบกำหนดเอง 50% ของราคาที่ตกลงกัน)

12. การรับประกัน:

12.1 iSEMC เสนอการรับประกันผลิตภัณฑ์แบบจำกัดสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดแก่ผู้ซื้อ นับจากวันที่ซื้อ การรับประกันของ iSEMC ครอบคลุมรายการด้านล่างดังต่อไปนี้:

  • รับประกัน 3 ปีสำหรับผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรม

Video Wall Controller: VK Series / VK Lite-B Series / VK Lite-S Series / NP Pro Series

Matrix Switcher: ซีรีย์ MT / ซีรีย์ AM

 

  • รับประกันสินค้า 2 ปีสำหรับผลิตภัณฑ์ระดับเชิงพาณิชย์

ตัวควบคุมผนังวิดีโอ: ซีรีส์ CR, CS ซีรีส์, CE ซีรีส์, ซีรีส์ CL, TK ซีรีส์, TM ซีรีส์, TS Series

 

  • รับประกันสินค้า 1 ปีสำหรับผลิตภัณฑ์จอแสดงผลและอื่น ๆ

จอแสดงผล LCD, จอแสดงผล LED, AV Extender, Splitter, โปรเซสเซอร์การหมุนวิดีโอ, โปรเซสเซอร์โอเวอร์เลย์คำบรรยาย, โปรเซสเซอร์แก้ไขทางเรขาคณิต, ตัวแปลง, สายเคเบิล, ตัวยึด

 

12.2 การรับประกันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อผู้ซื้อแจ้ง iSEMC ทันทีที่พบข้อบกพร่องใดๆ ในสินค้า ซึ่งมีสาเหตุโดยตรงจากข้อผิดพลาดในการออกแบบหรือการผลิต ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ในการอ้างสิทธิ์ภายใต้การรับประกันนี้ เช่น ภาษีและค่าขนส่งจะเป็นของผู้ซื้อ ในการเรียกร้องการรับประกัน iSEMC จะตรวจสอบข้อบกพร่องที่ถูกกล่าวหาในสินค้า หากผลการตรวจสอบนี้แสดงให้เห็นว่าสินค้ามีข้อบกพร่องอันเป็นผลมาจากการออกแบบหรือการผลิตของ iSEMC สินค้าที่ซื้อจะถูกแทนที่ทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยสินค้าที่มีลักษณะและคุณภาพใกล้เคียงกัน

12.2 จะไม่มีการรับประกันในกรณีที่ไม่ จำกัด ดังต่อไปนี้:

(ก) การใช้สินค้าอย่างไม่เหมาะสมหรือในทางที่ผิด รวมถึงการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของ iSEMC เกี่ยวกับการใช้สินค้า

(b) การขาดการบำรุงรักษาสินค้า;

(c) หากสินค้าถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ตั้งใจ

(ง) หากผู้ซื้อไม่สนใจข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขเหล่านี้

12.3 ในกรณีที่ iSEMC ดำเนินการซ่อมแซม การรับประกันจะจำกัดเฉพาะการซ่อมแซมที่ iSEMC ตกลงให้ดำเนินการหรือชิ้นส่วนอะไหล่ใดๆ ที่ iSEMC ตกลงจัดหาให้ในสัญญา iSEMC จะเรียกเก็บเงินจาก PURCHASER สำหรับการปรับเปลี่ยน การซ่อมแซม การเปลี่ยนแปลง และ/หรือการขยายทั้งหมด เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเดิม

12.4 คำสั่งซื้อที่กำหนดเองไม่สามารถยกเลิกได้เมื่อนำไปผลิตแล้ว

13. ทรัพย์สินทางปัญญา:

13.1 สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามคำสั่งที่กำหนดเอง ซึ่งรวมถึงในหรือเกี่ยวข้องกับภาพวาด ข้อความและการออกแบบใดๆ ผู้ซื้อจะได้รับอนุญาตจาก iSEMC โดยไม่ผูกขาดทั่วโลก ผู้ซื้อจะต้องดำเนินการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นและเข้าทำข้อตกลงใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อนี้

13.2 ผู้ซื้อรับประกันว่าการผลิต การผลิต และการส่งมอบสินค้าในขั้นสุดท้ายไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามใดๆ และผู้ซื้อขอชดใช้ค่าเสียหายจาก iSEMC ต่อข้อเรียกร้องทั้งหมดโดยบุคคลที่สามซึ่งเกิดจากข้อกล่าวหาการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม และผู้ซื้อจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับ iSEMC (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ที่ iSEMC จะต้องประสบ ตามเงื่อนไขของสัญญา PURCHASER ยินยอมให้ iSEMC ใช้รูปภาพของสินค้าที่ติดตั้งที่ตำแหน่งที่ตั้งของ PURCHASER สำหรับพอร์ตโฟลิโอการตลาดและการส่งเสริมการขายของ iSEMC เมื่ออนุญาตให้ iSEMC ใช้รูปภาพและรูปภาพของสินค้า PURCHASER จะโอนใบอนุญาตให้ iSEMC โดยอัตโนมัติเพื่อใช้รูปภาพเหล่านี้โดยไม่มีข้อจำกัดเพื่อวัตถุประสงค์ในการโปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการของ iSEMC

14. ไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียทางธุรกิจ:

14.1 ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ iSEMC ปฏิเสธการรับประกันใด ๆ และทั้งหมดไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยที่เกี่ยวข้องกับสินค้า สิ่งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ตามกฎหมายของผู้ซื้อในฐานะผู้บริโภค

2 iSEMC จะไม่รับผิดในสัญญา การละเมิด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความประมาทเลินเล่อ) การทำสัญญาล่วงหน้าหรือการเป็นตัวแทนอื่นๆ การสูญเสียทางเศรษฐกิจ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียรายได้ ผลกำไร สัญญา ธุรกิจ หรือเงินออมที่คาดว่าจะได้รับ) หรือ (ii) การสูญเสียค่าความนิยมหรือชื่อเสียง; หรือ (iii) ความสูญเสียพิเศษหรือโดยอ้อมใด ๆ ที่ได้รับหรือเกิดขึ้นจากฝ่ายนั้นซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของเรื่องใด ๆ ภายใต้เงื่อนไข
15. ทั่วไป:
15.1 การมอบหมายโดยผู้ซื้อ: ผู้ซื้อไม่สามารถโอนผลประโยชน์ของสัญญาหรือสิทธิ์ใดๆ ภายใต้สัญญาให้กับบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก iSEMC
15.2 การมอบหมายโดยบริษัท: iSEMC มีสิทธิในการโอนผลประโยชน์ของสัญญาและหนี้ใด ๆ ภายใต้สัญญา
15.3 การทำสัญญาช่วง: iSEMC อาจทำสัญญาช่วงภาระหน้าที่ของตนภายใต้สัญญา
15.4 ข้อกำหนดที่ไม่ถูกต้อง: ข้อกำหนดแต่ละข้อของสัญญาแยกจากกันและสามารถตัดทอนได้และหากข้อกำหนดใด ๆ ถือเป็นโมฆะหรือไม่ถูกต้องข้อกำหนดนั้นจะถูกตัดออกและข้อกำหนดที่เหลือจะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์
15.5 การสละสิทธิ์: ในบางครั้ง iSEMC อาจตัดสินใจไม่ใช้หรือรอก่อนใช้สิทธิ์ iSEMC แต่เพียงผู้เดียวและเด็ดขาด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ iSEMC แต่เพียงผู้เดียว หาก iSEMC ทำเช่นนั้น iSEMC จะยังคงมีสิทธิ์ยืนยันข้อกำหนดที่เข้มงวดของสัญญาในภายหลัง
15.6 กฎหมายและเขตอำนาจศาล: สัญญาอยู่ภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนและศาลปักกิ่งมีเขตอำนาจศาล แต่เพียงผู้เดียว
ศูนย์สนับสนุน
ติดต่อเรา