ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. เกี่ยวกับเอกสารนี้:

1.1 เอกสารนี้กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไข ("เงื่อนไข" "เงื่อนไขเหล่านี้") ของการขายเทคโนโลยี LEMA ("LEMA") ที่ซื้อโดยตัวแทนจำหน่าย บริษัท A&D กลุ่มจัดซื้อผู้ใช้ปลายทางลูกค้ารายย่อยหรือใด ๆ นิติบุคคลอื่น ("PURCHASER")

1.2 LEMA อาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะไม่ส่งผลต่อคำสั่งซื้อใด ๆ ที่ส่งโดย PURCHASER

2. คำจำกัดความ:

2.1 ในเงื่อนไขเหล่านี้ข้อกำหนดต่อไปนี้จะมีความหมายดังต่อไปนี้:

- วันทำการ: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นธนาคารหรือวันหยุดราชการอื่น ๆ

- สัญญา: ข้อตกลงที่เกิดขึ้นเมื่อ LEMA ตกลงที่จะจัดหาสินค้าให้กับผู้ซื้อตามราคาที่ตกลงกันและรวมถึงเงื่อนไขเหล่านี้ด้วย

- ที่อยู่ในการจัดส่ง: ที่อยู่จัดส่งที่ผู้ซื้อจัดหาให้กับ LEMA

- สินค้า: สินค้าที่ผู้ซื้อสั่งซื้อ

- ราคา: ราคาของสินค้าตามที่ LEMA แจ้งจากนั้นตกลงที่จะให้สินค้าแก่ผู้ซื้อ

- LEMA: LEMA Technology บริษัท ที่จดทะเบียนในประเทศจีนโดยมีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหลัก: +86 10 69412688

- ผู้ซื้อ: บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่สั่งซื้อสินค้าจาก LEMA Technology

3 การประยุกต์ใช้:

3.1 เงื่อนไขเหล่านี้ใช้กับคำสั่งซื้อทั้งหมดที่วางโดย PURCHASER เว้นแต่จะมีการเขียนและตกลงกันข้อกำหนดอื่น ๆ ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จะนำมาใช้

 

4. ราคา:

4.1 รายการราคาโบรชัวร์และแคตตาล็อกทั้งหมดมีไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นและราคาของสินค้าทั้งหมดจะต้องได้รับการยืนยันจาก LEMA เมื่อ PURCHASER ทำการสั่งซื้อ ข้อเสนอใด ๆ ที่ LEMA จัดขึ้นเพื่อจัดหาสินค้า ที่ ราคาที่แน่นอนจะยังคงเปิดอยู่เป็นเวลา 30 วันเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในใบเสนอราคาของ LEMA หลังจากช่วงเวลาดังกล่าวข้อเสนอ LEMA จะถูกเพิกถอน

 

5. ใบสั่งซื้อ:

5.1 สัญญาการจัดหาสินค้าระหว่างผู้ซื้อและ LEMA จะเกิดขึ้นเมื่อ LEMA แจ้งให้ผู้ซื้อทราบถึงราคาของสินค้าและเงื่อนไขในที่นี้ ("คำสั่งซื้อ") และผู้ซื้อประสงค์จะดำเนินการสั่งซื้อสินค้า

5.2 คุณสามารถส่งใบสั่งซื้อทางอีเมลไปยังตัวแทนขายของเรา ใบสั่งซื้อทั้งหมดต้องมี: ข้อมูลการเรียกเก็บเงินที่สมบูรณ์ของคุณรวมถึงที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินผู้ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลการจัดส่งที่ครบถ้วน (สถานที่ที่ควรส่งสินค้า) รวมทั้งที่อยู่ทางกายภาพผู้ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์และข้อกำหนดพิเศษในการจัดส่ง (คำขอจัดส่งพิเศษอาจมีค่าจัดส่งเพิ่มเติม) และช่วงวันที่จัดส่งที่ร้องขอ (สำคัญมาก - ดูด้านล่าง )

วันที่จัดส่งที่ร้องขอเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นของคำสั่งซื้อ การไม่ระบุวันที่จัดส่งจะส่งผลให้มีการจัดส่งสินค้าทันทีที่พร้อม การระบุวันที่จัดส่งที่เร็วกว่าเวลานำที่ระบุไว้สำหรับสินค้าในคำสั่งซื้อจะส่งผลให้มีการจัดส่งสินค้าทันทีที่พร้อม หากต้องการวันที่จัดส่งที่เฉพาะเจาะจงโปรดระบุช่วงวันที่ที่ยอมรับได้เนื่องจากอาจไม่สามารถจัดส่งในวันที่ระบุได้ หากไม่สามารถรับใบสั่งซื้อได้จนถึงวันที่กำหนดโปรดระบุวันที่ "ไม่มาก่อน" ด้วยความเข้าใจว่าคำสั่งซื้อจะมาถึงเมื่อใดก็ได้หลังจากวันดังกล่าวและไม่จำเป็นต้องมาถึงในวันถัดไป

5.3 ใบสั่งซื้อที่ LEMA รับทราบจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้หากไม่ได้รับความยินยอมจาก LEMA ซึ่งความยินยอมอาจมีเงื่อนไขตามข้อตกลงของลูกค้าในการชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหรือเพิ่มเติมอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกที่ร้องขอซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงร้อยละยี่สิบห้า (25% ) ค่าธรรมเนียมการยกเลิกหากคำสั่งซื้อถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงภายในอย่างน้อยสามสิบ (30) วันก่อนวันที่คาดว่าจะจัดส่งตามที่รับทราบ ไม่สามารถยกเลิกหรือคืนสินค้าที่มีตัวเลือกแบบกำหนดเองได้

6 การจัดส่ง:

6.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทั้งหมดจะต้องชำระโดย PURCHASER เว้นแต่ LEMA จะตกลงเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร

6.2 การจัดส่งจะเป็นไปตามที่อยู่จัดส่งที่ผู้ซื้อระบุไว้ในการสั่งซื้อ จะไม่มีการรับทราบคำสั่งซื้อหรือดำเนินการโดยไม่มีที่อยู่จัดส่งที่ได้รับการยืนยัน

6.3 LEMA ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ต่อสินค้าที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง ความเสี่ยงทั้งหมดในสินค้าจะส่งผ่านไปยังผู้ซื้อเมื่อสินค้าออกจากคลังสินค้า LEMA

6.4 เวลาในการจัดส่งทั้งหมดเป็นเวลาโดยประมาณและอาจมีการเปลี่ยนแปลง ความล่าช้าในการจัดส่งใด ๆ จะไม่ทำให้ผู้ซื้อมีสิทธิ์ในการระงับการชำระเงินเพื่อปฏิเสธการรับสินค้าการรับค่าปรับหรือการยกเลิกสัญญา

6.5 เป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อในการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเข้าถึงที่อยู่ในการจัดส่งที่ปลอดภัยเพียงพอสำหรับผู้ซื้อสินค้าที่สั่งซื้อโดยคำนึงถึงขนาดน้ำหนักและจำนวนมากของผู้ซื้อสินค้าที่สั่งซื้อ หากสินค้าที่สั่งซื้อไม่สามารถโหลดออกได้เนื่องจากการเข้าถึงไม่เพียงพอสินค้าอาจถูกส่งคืนไปยังคลังสินค้าขนส่งสินค้าและ อาจมีค่าธรรมเนียมคลังสินค้าการขนส่งสินค้าเพิ่มเติมและค่าธรรมเนียมการจัดส่งซ้ำเพิ่มเติม

6.6 เป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ซื้อได้วัดพื้นที่ที่จะติดตั้งสินค้า (ตลอดจนพื้นที่ทั้งหมดในการเข้าถึงพื้นที่ติดตั้ง) อย่างถูกต้องเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเข้าถึงอย่างเพียงพอ

พิจารณาขนาดน้ำหนักและจำนวนมากของผู้ซื้อสินค้าที่สั่งซื้อ

6.7 หากผู้ซื้อไม่อยู่เพื่อรับสินค้าหรือผู้ซื้อปฏิเสธที่จะรับมอบสินค้าโดยไม่มีเหตุผล LEMA อาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลของผู้ซื้อในการส่งคืนสินค้าไปยังคลังขนส่งค่าขนส่งที่เหมาะสมและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมสำหรับการส่งมอบสินค้าให้กับผู้ซื้ออีกครั้ง ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามการปฏิเสธการจัดส่งถือเป็นการยกเลิกคำสั่งซื้อหรือการเรียกร้องให้กู้คืนหรือปฏิเสธการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อ

7. เหตุสุดวิสัย:

7.1 ในขณะที่ LEMA พยายามที่จะดำเนินการตามคำสั่งซื้อทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในเวลานำที่ยกมา แต่สถานการณ์บางอย่างที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ LEMA อาจป้องกันสิ่งนี้ได้ สถานการณ์เหล่านี้รวมถึงภัยธรรมชาติเช่นไฟไหม้น้ำท่วมพายุรุนแรงบริการขัดจังหวะข้อพิพาทด้านแรงงานการยกเว้นความยากลำบากในการขนส่งเครื่องจักรขัดข้องการผิดนัดของซัพพลายเออร์ความล้มเหลวของซัพพลายเออร์ในการจัดหาสินค้าหรือส่วนประกอบหรือปัญหาที่ไม่มีการควบคุมที่คล้ายคลึงกัน หากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น LEMA จะมีสิทธิ์และมีเวลาพอที่จะ (i) ขอการจัดการทางเลือกอื่นกับผู้ซื้อ (ii) ไม่จัดหาสินค้าอีกต่อไปและเพื่อให้ผู้ซื้อได้รับเงินคืนเต็มจำนวนหรือ (ii) ให้สินค้าเมื่อสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องอนุญาตเท่านั้น

 

8. เงื่อนไขการชำระเงิน:

8.1 ผู้ซื้อตกลงที่จะชำระราคาค่าจัดส่งและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ตกลงกัน เราขอแนะนำให้ PURCHASER ใช้การโอนเงินทางโทรเลข (T / T) เป็นวิธีที่ใช้บ่อยที่สุดในประเทศจีนหากผู้ซื้อต้องการใช้เงื่อนไขการชำระเงินอื่น ๆ เช่นเลตเตอร์ออฟเครดิตที่เห็น (L / C ที่เห็น) หรือเอกสารต่อต้านการชำระเงินที่เห็น ( D / P ที่เห็น) ผู้ซื้อควรยืนยันกับตัวแทนขายของเราก่อนทำการสั่งซื้อใด ๆ

8.2 เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่นเงื่อนไขการชำระเงินสำหรับสินค้าจะเป็น 70% ของราคาที่ชำระล่วงหน้า ณ เวลาที่สั่งซื้อและยอดเงินที่ต้องชำระก่อนวันที่จัดส่ง การผลิตคำสั่งซื้อจะไม่เริ่มจนกว่าจะได้รับการชำระเงินมัดจำ 70% แรก หากทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะใช้เวลานำผลิตภัณฑ์พิเศษ 4 สัปดาห์หรือน้อยกว่าการชำระเงินเต็มจำนวนจะครบกำหนดทันทีที่สั่งซื้อ

8.3 ข้อกำหนดอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อ 8.2 ที่นี่จำเป็นต้องมีการขอสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติโดย LEMA

8.4 ใบแจ้งหนี้ทั้งหมดสามารถชำระได้ที่สำนักงานที่ลงทะเบียน LEMA / หรือผ่านบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ ในกรณีที่ไม่ชำระเงินภายในวันครบกำหนด.

LEMA จะได้รับสิทธิ (i) ได้รับดอกเบี้ยจากผู้ซื้อ 1% ต่อเดือนสำหรับจำนวนเงินคงค้างทั้งหมด (ii) ที่จะได้รับจาก PURCHASER อีกจำนวน 10% ของจำนวนเงินคงค้างทั้งหมดหรือ $ 100 (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) และ / หรือ (iii) ระงับและ / หรือยุติโดยไม่ต้องแจ้งข้อตกลงทั้งหมดกับ PURCHASER (รวมถึงสัญญานี้) โดยไม่มีการชดเชยหรือคืนเงินใด ๆ ที่จ่ายภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว

8.5 Visa, MasterCard และ Western Union ยอมรับโดยมีค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 3.75%

8.6 การชำระเงินทั้งหมดจะต้องทำในกองทุนของสหรัฐอเมริกา

 

9. ข้อบกพร่องและข้อร้องเรียน:

ผู้ซื้อ 9: 1 จะต้องตรวจสอบสินค้าทันทีเมื่อมาถึง at ที่อยู่ในการจัดส่ง

9.1.1 ขั้นตอนในการดำเนินการเมื่อได้รับสินค้า

(i) ยืนยัน COUNT

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับกล่องจำนวนมากตามที่ระบุไว้ในใบเสร็จการจัดส่ง หากพบปัญหาการขาดแคลนโปรดสังเกตว่ามีกี่กล่องที่สั้นในใบเสร็จการจัดส่งของผู้ขนส่งและให้คนขับจดบันทึกปัญหาการขาดแคลนในสำเนาของคุณ

(ii) ตรวจสอบแต่ละกล่องอย่างละเอียดเพื่อรับความเสียหาย

หากมองเห็นความเสียหายให้จดข้อเท็จจริงนี้ไว้ในใบเสร็จการจัดส่งและให้คนขับจดบันทึกความเสียหายบนสำเนาของคุณอย่างชัดเจน หากคุณสงสัยว่าเนื้อหาในกล่องอาจเสื่อมสภาพให้ยืนยันว่ามีไดรเวอร์อยู่ในขณะที่คุณเปิดกล่องและร่วมกันตรวจสอบสิ่งต่างๆ นอกจากนี้ควรสังเกตความเสียหายที่ซ่อนอยู่ในใบเสร็จรับเงินและสำเนาของคุณด้วย อย่าลืมเก็บสำเนาของคุณไว้

(iii) ทันทีหลังจากจัดส่งเปิดกล่องทั้งหมดและตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

ควรเปิดกล่องทั้งหมดและตรวจสอบเนื้อหาเพื่อหาความเสียหายที่ซ่อนอยู่

(iv) รายงานปัญหาใด ๆ ต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ LEMA ทันที (+86 10 69412688)

หากพบความเสียหายควรรายงานรายละเอียดไปยัง LEMA ทันที การไม่รายงานความเสียหายที่ปกปิดไว้ภายใน 5 วันปฏิทินนับจากวันที่จัดส่งอาจส่งผลให้ผู้ขนส่งปฏิเสธการเรียกร้องและค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนใด ๆ อาจเป็นความรับผิดชอบของคุณ

9.1.2 ขั้นตอนในการดำเนินการเมื่อผู้ขนส่งทำการตรวจสอบสินค้าที่เสียหาย

(i) มีรายการที่เสียหายในพื้นที่รับ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เคลื่อนย้ายสิ่งของที่เสียหายออกจากพื้นที่รับสินค้า อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิ่งของที่เสียหายกล่องวัสดุบรรจุภัณฑ์ด้านในและใบเรียกเก็บเงินค่าขนส่ง อย่าลืมเก็บใบเสร็จการจัดส่งของคุณไว้เนื่องจากจะต้องใช้เป็นเอกสารประกอบเมื่อมีการยื่นข้อเรียกร้อง

(ii) หลังจากผู้ตรวจสอบกรอกรายงานแล้วโปรดอ่านอย่างละเอียดก่อนลงนาม

หากคุณไม่เห็นด้วยกับคำแถลงใด ๆ ของผู้ตรวจสอบในรายงานอย่าลงนาม เว้นแต่การซ่อมแซมจะเป็นที่น่าพอใจอย่างสมบูรณ์ให้แน่ใจว่าผู้ตรวจสอบร้องขอการเปลี่ยนในรายงานการตรวจสอบ สามารถสั่งซื้อสินค้าใหม่ได้ก็ต่อเมื่อรายงานระบุว่า "แทนที่"

(iii) ดำเนินการต่อเพื่อรักษาสินค้าที่เสียหาย

แม้ว่าการตรวจสอบจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ไม่สามารถใช้หรือกำจัดสิ่งของที่เสียหายได้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ขนส่งหรือ LEMA หลังจากที่ข้อเรียกร้องได้รับการตัดสินแล้วผู้ขนส่งจะไปรับสินค้าที่เสียหายหรือส่งจดหมายขอให้คุณกำจัดสินค้า

9.2 หากผู้ซื้อมีข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับลักษณะปริมาณคุณภาพหรือสภาพภายนอกของสินค้าหรือข้อร้องเรียนอื่น ๆ เกี่ยวกับสินค้าซึ่งมีความชัดเจนพอสมควร ผู้ซื้อจะต้องแจ้ง LEMA ในขณะจัดส่งและบันทึกไว้ในสำเนาต้นฉบับของเอกสารการขนส่งและ / หรือรายงานการจัดส่ง

9.3 หากผู้ซื้อมีข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับข้อบกพร่องที่มองไม่เห็นในสินค้า ผู้ซื้อต้องแจ้ง LEMA ทันทีเมื่อพบข้อบกพร่อง การส่งคืนสินค้าใด ๆ จะต้องเป็นไปตามข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรของ LEMA

9.4 การยอมรับสินค้าที่ส่งคืนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ LEMA เสมอและไม่ได้ระบุถึงข้อตกลง LEMA ในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืน การมีอยู่ของข้อร้องเรียนไม่ได้ทำให้ผู้ซื้อหลุดพ้นจากภาระผูกพันของผู้ซื้อที่จะต้องชำระราคาในวันครบกำหนดที่ระบุไว้

9.5 โดยไม่ จำกัด เฉพาะข้างต้น ผู้ซื้อจะไม่มีสิทธิ์คืนสินค้าหาก:

(i) สินค้าผลิตตามข้อกำหนดของผู้ซื้อหรือปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับผู้ซื้อ หรือ (ii) ผู้ซื้อได้แทรกแซงหรือแก้ไขสินค้าในทางใดทางหนึ่ง

10. การเก็บรักษา:
· 10.1 จนกว่าจะชำระราคาเต็มจำนวน LEMA จะยังคงเป็นเจ้าของสินค้าและสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิม
10.2 ในกรณีที่ชำระเงินล่าช้า LEMA มีสิทธิ์เรียกคืนสินค้าจากผู้ซื้อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. การสิ้นสุด:

11.1 หากผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันใด ๆ ของผู้ซื้อภายใต้สัญญาหรือปฏิบัติตามการรับประกันใด ๆ ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ LEMA จะมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินสำหรับสินค้าทั้งหมดที่เสร็จสมบูรณ์ผ่านการผลิตที่มีการจัดส่ง (หรือมีกำหนดส่ง) ให้กับผู้ซื้อและจะต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดโดยมีค่าคงที่ขั้นต่ำ 30% ของราคาที่ตกลงกัน (หรือในกรณีของการสั่งซื้อ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำในรูปแบบที่ไม่ได้มาตรฐานหรือกำหนดเอง 50% ของราคาที่ตกลงกัน)

12. การรับประกัน:

12.1 LEMA เสนอการรับประกันสินค้าแบบ จำกัด แก่ผู้ซื้อสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด นับจากวันที่ซื้อการรับประกันของ LEMA ครอบคลุมรายการด้านล่างดังนี้:

  • รับประกัน 3 ปีสำหรับผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรม

Video Wall Controller: VK Series / VK Lite-B Series / VK Lite-S Series / NP Pro Series

Matrix Switcher: MT Series / AM Series

 

  • รับประกันสินค้า 2 ปีสำหรับผลิตภัณฑ์ระดับเชิงพาณิชย์

ตัวควบคุมผนังวิดีโอ: ซีรีส์ CR, CS ซีรีส์, CE ซีรีส์, ซีรีส์ CL, TK ซีรีส์, TM ซีรีส์, TS Series

 

  • รับประกันสินค้า 1 ปีสำหรับผลิตภัณฑ์จอแสดงผลและอื่น ๆ

จอแสดงผล LCD, จอแสดงผล LED, AV Extender, Splitter, โปรเซสเซอร์การหมุนวิดีโอ, โปรเซสเซอร์โอเวอร์เลย์คำบรรยาย, โปรเซสเซอร์แก้ไขทางเรขาคณิต, ตัวแปลง, สายเคเบิล, ตัวยึด

 

12.2 การรับประกันจะมีผลเฉพาะในกรณีที่ผู้ซื้อแจ้ง LEMA ทันทีเมื่อพบข้อบกพร่องใด ๆ ในสินค้าซึ่งเป็นผลโดยตรงจากข้อผิดพลาดในการออกแบบหรือการผลิต ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ในการอ้างสิทธิ์ภายใต้การรับประกันนี้เช่นภาษีและค่าขนส่งจะต้องรับผิดชอบโดยผู้ซื้อ ในการเรียกร้องการรับประกัน LEMA จะตรวจสอบข้อบกพร่องที่ถูกกล่าวหาในสินค้า หากผลการตรวจสอบนี้พบว่าสินค้ามีข้อบกพร่องอันเป็นผลมาจากการออกแบบหรือการผลิตของ LEMA สินค้าที่ซื้อจะถูกแทนที่ทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยสินค้าที่มีลักษณะและคุณภาพใกล้เคียงกัน

12.2 จะไม่มีการรับประกันในกรณีที่ไม่ จำกัด ดังต่อไปนี้:

(ก) การใช้หรือการใช้สินค้าในทางที่ผิดอย่างไม่เหมาะสมรวมถึงการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของ LEMA เกี่ยวกับการใช้สินค้า

(b) การขาดการบำรุงรักษาสินค้า;

(c) หากสินค้าถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ตั้งใจ

(ง) หากผู้ซื้อไม่สนใจข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขเหล่านี้

12.3 ในกรณีที่ LEMA ดำเนินการซ่อมแซมการรับประกันจะ จำกัด เฉพาะการซ่อมแซมที่ LEMA ตกลงที่จะดำเนินการหรือชิ้นส่วนทดแทนใด ๆ ที่ LEMA ตกลงที่จะจัดหาในสัญญา LEMA จะเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อสำหรับการปรับเปลี่ยนการซ่อมแซมการเปลี่ยนแปลงและ / หรือการขยายเวลาทั้งหมดเว้นแต่จะได้รับการยินยอมให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเดิม

12.4 คำสั่งซื้อที่กำหนดเองไม่สามารถยกเลิกได้เมื่อนำไปผลิตแล้ว

13. ทรัพย์สินทางปัญญา:

13.1 สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกิดจากการดำเนินการตามคำสั่งซื้อที่กำหนดเองรวมถึงในหรือเกี่ยวข้องกับภาพวาดข้อความและการออกแบบใด ๆ จะได้รับอนุญาตจาก PURCHASER ไปยัง LEMA ในที่นี้โดยไม่ผูกขาดทั่วโลก ผู้ซื้อจะต้องดำเนินการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นและทำข้อตกลงใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามข้อนี้

13.2 ผู้ซื้อรับประกันว่าการผลิตการผลิตและการส่งมอบสินค้าขั้นสุดท้ายจะไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามใด ๆ และผู้ซื้อขอให้ชดใช้ LEMA ต่อการเรียกร้องทั้งหมดของบุคคลที่สามอันเกิดจากการกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม และผู้ซื้อจะต้องชดใช้ LEMA สำหรับความเสียหาย (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ที่ LEMA ต้องประสบ ตามเงื่อนไขของสัญญา PURCHASER ตกลงที่จะอนุญาตให้ LEMA ใช้รูปภาพของสินค้าตามที่ติดตั้งไว้ที่สถานที่ตั้งของ PURCHASER สำหรับพอร์ตโฟลิโอการตลาดและการส่งเสริมการขายของ LEMA การอนุญาตให้ LEMA ใช้รูปภาพและรูปภาพของสินค้า PURCHASER จะโอนสิทธิ์การใช้งานภาพเหล่านี้ไปยัง LEMA โดยอัตโนมัติโดยไม่ จำกัด เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการโปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการของ LEMA

14. ไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียทางธุรกิจ:

14.1 ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ LEMA ขอปฏิเสธการรับประกันใด ๆ และทั้งหมดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยที่เกี่ยวข้องกับสินค้า สิ่งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของ PURCHASER ในฐานะผู้บริโภค

2 LEMA จะไม่รับผิดในสัญญาการละเมิด (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความประมาทเลินเล่อ) ก่อนทำสัญญาหรือการเป็นตัวแทนอื่น ๆ (นอกเหนือจากการบิดเบือนความจริงโดยทุจริตหรือโดยประมาท) หรือจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้สำหรับ: (i) ใด ๆ ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการสูญเสียรายได้ผลกำไรสัญญาธุรกิจหรือเงินออมที่คาดการณ์ไว้) หรือ (ii) การสูญเสียความปรารถนาดีหรือชื่อเสียงใด ๆ หรือ (iii) ความสูญเสียพิเศษหรือโดยอ้อมใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นโดยฝ่ายนั้นอันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของเรื่องใด ๆ ภายใต้เงื่อนไข
15. ทั่วไป:
15.1 การมอบหมายโดยผู้ซื้อ: ผู้ซื้อไม่สามารถโอนผลประโยชน์ของสัญญาหรือสิทธิ์ใด ๆ ภายใต้สัญญาดังกล่าวให้กับบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก LEMA
15.2 การมอบหมายโดย บริษัท : LEMA มีสิทธิที่จะมอบหมายผลประโยชน์ของสัญญาและหนี้ใด ๆ ภายใต้สัญญา
15.3 การทำสัญญาย่อย: LEMA อาจทำสัญญาย่อยภาระผูกพันภายใต้สัญญา
15.4 ข้อกำหนดที่ไม่ถูกต้อง: ข้อกำหนดแต่ละข้อของสัญญาแยกจากกันและสามารถตัดทอนได้และหากข้อกำหนดใด ๆ ถือเป็นโมฆะหรือไม่ถูกต้องข้อกำหนดนั้นจะถูกตัดออกและข้อกำหนดที่เหลือจะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์
15.5 การสละสิทธิ์: LEMA อาจใช้ดุลยพินิจของ LEMA แต่เพียงผู้เดียวในบางครั้งตัดสินใจที่จะไม่ใช้สิทธิหรือรอก่อนที่จะใช้สิทธิ์ LEMA หาก LEMA ทำเช่นนั้น LEMA จะยังคงมีสิทธิ์ที่จะยืนยันในเงื่อนไขที่เข้มงวดของสัญญาในภายหลัง
15.6 กฎหมายและเขตอำนาจศาล: สัญญาอยู่ภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนและศาลปักกิ่งมีเขตอำนาจศาล แต่เพียงผู้เดียว
English English
ศูนย์สนับสนุน
ติดต่อเรา

ลิขสิทธิ์© 2020 LEMA Technology All Rights Reserved            แผนผังเว็บไซต์ | ข้อกำหนดและเงื่อนไข | กฎหมาย  | SSL